Czego wymaga

Czego przyjaźń wymaga?

Zadania MDPC niewiele wykraczają poza to, do czego wezwany jest każdy wierzący i praktykujący katolik. Przyjaźń z Panem Bogiem i Kościołem, który właśnie w Bogu ogarnia niebo, czyściec i ziemię, wymaga od wszystkich, tylko jednego: wzajemnej miłości. I o to również chodzi w Dziele – o świadczenie tej miłości Bogu i bliźnim – ze szczególnym uwzględnieniem zmarłych cierpiących w czyśćcu.

1. Każda osoba włączająca się do Dzieła jest świadoma przede wszystkim swej przynależności do wspólnoty Kościoła katolickiego i zobowiązań jakie z tego wynikają. Wiedząc, że owocność apostolskiego zaangażowania na rzecz zmarłych cierpiących w czyśćcu zależy od jej osobistej relacji z Bogiem, stara się przede wszystkim żyć w stanie łaski uświęcającej i rozwijać w sobie życie duchowe przez:

  • korzystanie z Sakramentów Świętych – zwłaszcza Eucharystii i Pojednania
  • czytanie i rozważanie Pisma Świętego
  • udział, o ile jest to możliwe, w rekolekcjach czy dniach skupienia organizowanych przez Zgromadzenie dla Dzieła
  • wgłębianie się w katolicką naukę o rzeczach ostatecznych i formach pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu.

2. Z tytułu przynależności do Młodzieżowego Dzieła Pomocy dla Czyśćca spieszy z pomocą zmarłym poddanym oczyszczeniu przez:

  • odmawianie każdego dnia dowolnej modlitwy za dusze czyśćcowe oraz ofiarowywanie w ich intencji trudów swoich prac, wynikających z obowiązków domowych, szkolnych i zawodowych
  • spełnianie dobrych uczynków (wobec ludzi żyjących) w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu
  • ożywianie w sobie wiary w życie wieczne i patrzenie z tej perspektywy na śmierć ludzką
  • budzenie w sobie chrześcijańskiej nadziei i ufności w Boże miłosierdzie i dzielenie się nimi z innymi ludźmi – zwłaszcza dotkniętymi śmiercią osób bliskich
  • troskę o pozyskiwanie nowych Przyjaciół dla dusz czyśćcowych, czyli członków MDPC
  • dowolną modlitwę w intencji powołań do Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek.

3. W każdy poniedziałek, który jest specjalnym dniem wzajemnej łączności duchowej i modlitewnej, prosi Boga o potrzebne łaski dla Przyjaciół zrzeszonych w MDPC i dla Sióstr oraz prosi Boga o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

4. Każdego dnia odmawia „Akt codziennego zaofiarowania”, który wraz z „Pamiątką” otrzymuje, włączając się do Dzieła. Ten akt jednoczy wszystkich Przyjaciół w czynieniu swojej codzienności darem dla dusz czyśćcowych.
5. Korzysta z materiałów formacyjnych opracowanych przez Zgromadzenie.

Dając… Otrzymujemy…