Wsparcie dla Mazowsza

„Wsparcie dla Mazowsza” – projekt realizowany dla Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w walce z epidemią COVID-19.

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, z siedzibą w Sulejówku ul. Poprzeczna 1 realizuje projekt w ramach Umowy nr. U.POWR.2.8-011/20 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Bielińskiego 26 i, w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr.: POWR.02.08.00-00-0100/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

logotypy_FE_2014_2020_

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych realizuje projekt w ramach Umowy nr. U.POWR.2.8-011/20 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście nad Pilica, ul. Bielińskiego 26, w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr.: POWR.02.08.00-00-0100/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 30.11.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 119 927,32 zł.

 

„Wsparcie dla Mazowsza” – projekt realizowany dla Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w walce z epidemią COVID-19.

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, z siedzibą w Sulejówku ul. Poprzeczna 1 realizuje projekt w ramach Umowy nr. COVID.19.02.07.3 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Bielińskiego 26 i, w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

logotypy_FE_2014_2020_

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych realizuje projekt w ramach Umowy nr. COVID.19.02.07.3 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście nad Pilica, ul. Bielińskiego 26, w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pt.

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 25 303,60 zł.